Neva’s Legend Paulina

Пулечка, красотка моя

Tayozhny-Kray Xajryuza

Настоящая Сибирячка

Tayozhny-Kray Tryasoguzka

Очень ласковая девочка

Neva’s Legend Brusnichka, girl

Красотка осталась в питомнике